Nova llei Comunitat Valenciana 22 de novembre de 2023. Reducció del 99 % de l'impost de successions i donacions

On Novembre 22, 2023 El govern valencià va aprovar una nova llei que tindrà un gran impacte en la regulació de l'impost de donacions i successions a la Comunitat Valenciana (Castelló, Alacant i València).

Feu clic aquí per veure la llei

Està format bàsicament pel següent aspectes:

– Respecte Herència i donació impostos, amplia l'impost reducció al 99% del pagament final un cop calculat l'impost a pagar.
– Pel que fa al Impost sobre donacions està preocupat, això amplia la bonificació als cònjuges (en la legislació anterior sobre l'impost de donacions no es subvencionaven les donacions entre cònjuges).

Vegem com funciona:

Antecedents

Antecedents de les bonificacions en la regulació fiscal

 • Originalment beneficiós per a la família : Durant molts anys, l'Impost de Successions a València va ser bastant lleuger per als ciutadans. Això va ser perquè hi havia grans deduccions (99%) per a membres de la família immediata, com ara fills, pares i cònjuges del difunt.
 • Canvis a causa de la crisi econòmica : Durant la crisi econòmica, el govern va reduir aquesta deducció al 75% per ajudar a augmentar els ingressos de l'estat.
 • Reducció de deduccions des del 2017 : A partir del 2017, les deduccions es van reduir encara més per augmentar els ingressos del govern. En conjunt, la deducció es va reduir al 50%. Tanmateix, per als menors de 21 anys o persones amb certs graus de discapacitat, la deducció és del 75%.
 • Crítiques a l'Impost : El govern valencià ha assumit les crítiques que històricament s'han fet a aquest impost, argumentant que afecta negativament l'estalvi i les inversions de les persones. A més, com que aquest impost es cobra quan algú mor, pot suposar una càrrega emocional i econòmica per a les famílies, sobretot si no hi ha un benefici econòmic real de l'herència. De vegades les famílies fins i tot han de rebutjar l'herència perquè no poden pagar l'impost.
 • Impacte menor en els ingressos de l'Estat : A més, segons el govern valencià, malgrat aquestes crítiques, l'Impost de Successions només representa un petit percentatge (al voltant de l'1%) dels ingressos totals de la Generalitat.
 • El mateix passa amb l'impost de regals: Baix impacte sobre la renda i sense beneficis fiscals : l'impost de donacions també té un impacte mínim en la renda pública (només el 0.1%) i, a diferència de l'impost de successions, no ofereix cap deducció per als contribuents de València.

Conclusió: Canvi a la Llei

Per tots aquests factors, es proposa modificar la Llei 13/1997 per augmentar els incentius fiscals, especialment per a les operacions dins de la família.

En síntesi, el text descriu com ha evolucionat l'Impost de Successions i l'Impost de Donacions a València i com afecten les famílies, suggerint canvis en la llei per fer-los més favorables als ciutadans, sobretot en el context de les operacions familiars.

El nou impost de successions i donacions/regals a la Comunitat Valenciana?

 

Impost de successions 

A bonificació del 99% del tipus impositiu s'aprova per adquisicions mortis causa i rebuts d'imports obtinguts per la beneficiaris de l'assegurança de vida que s'afegeixen al patrimoni fet per familiars del difunt pertanyents a grups I i II de l'article 20.2. a de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost de Successions i Donacions:

 • Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de vint-i-un anys
 • Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants.

Impost sobre donacions/regals 

En segon lloc, el Reducció fiscal del 99%. També s'introdueix per a les adquisicions per donació o altres actes lucratius entre vius celebrats a favor del cònjuge, pares, adoptants, fills o adoptats del donant, simplificant la regulació vigent de les reduccions associades. al parentiu, i el més important, incorporar com a beneficiaris els cònjuges del donant.

El cònjuge del donant està inclòs a la bonificació

La inclusió del cònjuge del donant com a bonificació fiscal és molt important ja que la legislació anterior no contemplava gens aquesta bonificació. L'escenari anterior a l'aprovació d'aquesta llei permetia aplicar bonificacions i bonificacions de l'impost de successions als descendents i al cònjuge, però no passava el mateix en les donacions, on el cònjuge n'estava exclòs.

Per tant, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les donacions entre cònjuges es poden beneficiar de la reducció aplicada.

Com calcular l'Herència/Donació Valenciana a partir del 2023? 

Es continua aplicant-se exactament igual que abans, és a dir:

Càlcul de la base imposable

S'inclouen tots i cadascun dels béns a nom del difunt: Béns, mobles, comptes bancaris, etc.

Reducció de la Base imposable

Les reduccions incloses en la normativa anterior s'apliquen a l'import total de la base imposable, és a dir:

 • Adquisicions per a menors o adoptats menors de 21 anys: 100,000 euros, més 8,000 euros per cada any menor de 21 anys, sense que la reducció superi els 156,000 euros.
 • Adquisicions per fills o adoptius de 21 anys o més, pel cònjuge, pares o adoptants: 100,000 euros.
 • Adquisicions per néts: 100,000 euros, si el nét té 21 anys o més, i 100,000 euros, més 8,000 euros per cada any inferior a 21 que el net sigui, sense que, en aquest últim cas, la reducció superi els 156,000 euros.
 • Adquisicions dels avis: 100,000 euros.

Taxa d'impost

El tipus impositiu de l'impost s'aplica a l'import obtingut de la base imposable, que és el següent:

Base liquidable (fins a €) Comissió liquidable (€) Base liquidable restant (fins a €) Taxa aplicable (%)
0 0 7,993.46 7'65
7,993.46 611.50 7,668.91 8'50
15,662.38 1,263.36 7,831.19 9'35
23,493.56 1,995.58 7,831.19 10'20
31,324.75 2,794.36 7,831.19 11'05
39,155.94 3,659.70 7,831.19 11.90
46,987.13 4,591.61 7,831.19 12'75
54,818.31 5,590.09 7,831.19 13'60
62,649.50 6,655.13 7,831.19 14'45
70,480.69 7,786.74 7,831.19 15'30
78,311.88 8,984.91 39,095.84 16'15
117,407.71 15,298.89 39,095.84 18'70
156,503.55 22,609.81 78,191.67 21'25
234,695.23 39,225.54 156,263.15 25'50
390,958.37 79,072.64 390,958.37 29'75
781,916.75 195,382.76 Endavant 34'00

 

Coeficients multiplicadors

A l'import obtingut aplicant aquest tipus s'apliquen els següents coeficients multiplicadors:

Patrimoni preexistent Grups de l'article 20 (Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost de Successions i Donacions)
EN EUROS I i II III IV
De 0 a 390,657.88 1,0000 1.5882 2,0000
De 390,657.88 a 1,965,309.58 1.0500 1.6676 2,1000
De 1,965,309.58 a 3,936,629.28 1.1000 1.7471 2,2000
Més 3,936,629.28 1,2000 1.9059 2,4000

Bonificació de la tarifa

I, finalment, en aplicació d'aquesta nova llei, a reducció 99% s'aplica al resultat obtingut d'aplicar a la base imposable les reduccions, tipus i coeficients multiplicadors.

Aquesta rebaixa suposa que la declaració de donacions/Succesències no s'hagi de presentar a partir d'ara?

No. La reducció o bonificació de l'Impost de Successions i Donacions no eximeix els ciutadans de l'obligació de presentar la declaració. Fins i tot amb una bonificació o reducció del tipus impositiu, els tràmits legals i administratius encara són necessaris

Quan entra en vigor la llei? 

Acaba d'entrar en vigor per a tots els casos d'herències i donacions realitzades a partir d'ara.

Quins beneficis es poden obtenir amb l'aplicació d'aquesta llei?

La bonificació fiscal que proposa aquesta llei a la Comunitat Valenciana podria tenir diverses conseqüències per als ciutadans, sobretot positives. Aquí detallo algunes d'aquestes possibles implicacions:

 1. Reducció de la càrrega financera de les famílies : La bonificació reduiria la càrrega econòmica de les famílies en moments difícils, com ara la pèrdua d'un ésser estimat. Això podria fer que afrontar l'Impost de Successions sigui menys descoratjador.
 2. Facilitar la transferència de riquesa : Amb deduccions més altes, els hereus seria més fàcil rebre i mantenir béns heretats, com habitatges o negocis familiars, sense la pressió de vendre'ls per pagar l'impost.
 3. Foment de l'estalvi i la inversió : Reduir la càrrega fiscal de les herències i donacions pot animar la gent a estalviar i invertir més, sabent que els seus éssers estimats rebran una part més gran dels seus actius.
 4. Foment de les donacions vives : Les bonificacions de l'Impost sobre regals poden animar els ciutadans a fer donacions durant la seva vida, facilitant així la planificació patrimonial i la distribució dels actius.
 5. Possible impacte en els ingressos públics : Tot i que l'impacte de l'impost sobre successions i donacions en els ingressos totals del govern és relativament petit, qualsevol reducció d'impostos podria tenir un impacte en els ingressos públics. Això pot requerir ajustos en altres àrees del pressupost.
 6. Major equitat fiscal : La bonificació es podria percebre com un pas cap a una major equitat fiscal, alleugerint la càrrega de les famílies amb ingressos baixos i mitjans.
 7. Impacte en el mercat immobiliari : Facilitar la cessió d'immobles podria repercutir en el mercat immobiliari, possiblement estabilitzant-lo o augmentant l'activitat en determinats segments.
 8. Implicacions socials : En reduir la càrrega financera durant la transferència de riquesa, aquesta llei podria tenir un impacte social positiu, especialment en la preservació de la riquesa familiar entre generacions.

En resum, la bonificació proposada en els impostos de successions i donacions a la Comunitat Valenciana podria alleujar la càrrega financera de les famílies, facilitar la transferència de riquesa i fomentar l'estalvi i la inversió, encara que també podria tenir un impacte menor en els ingressos públics del govern.

Què fas ara amb aquests avantatges? 

1.- Invertir en propietats a la Comunitat Valenciana serà més barat

Una de les preguntes més proposades és “Quant impost de successions he de pagar si tinc una casa a la Comunitat Valenciana?.

Ara, la resposta és fàcil:    Per als familiars: menys de l'1 %

2.- No cal esperar que l'herència passi la propietat als teus fills/cònjuges

Ho pots fer ara, evitant eventuals canvis de llei sobre successions/donacions en el futur!

Per exemple, si estàveu pensant en transmetre en herència la vostra propietat espanyola als vostres hereus, podeu fer-ho ara, així que no us haureu de preocupar per futurs augments de l'impost.

**Algunes fórmules pràctiques:

En cas que no desitgeu passar el control total de la propietat al vostre cònjuge/fills ara, podeu transferir-lo  conservar-te una part de la propietat (usdefruit) i passar a la teva família només la propietat nua/nua. D'aquesta manera, podràs cedir quasi tots els drets de propietat sobre l'immoble a la família, però, com a usufructuari, tindràs dret a utilitzar i controlar l'immoble, fins i tot llogar-lo per vida. Seràs l'únic que decidirà sobre la propietat mentre estiguis viu.

2.- Incloure els familiars a les escriptures serà més econòmic

Així doncs, ara pots donar/regalar tota la propietat, o incloure en les escriptures al teu cònjuge, els teus fills, amb un impost molt reduït del 99% en impostos de regals/donacions.

3.- Pots reclamar la devolució de l'impost ja pagat

En cas que hagi passat per un procés de donació/herència després de maig de 2023, podeu reclamar el que heu pagat amb l'excés de l'impost!

Això és perquè la llei té efectes retroactius fins al maig de 2023

La llei s'aplica retroactivament fins a finals de maig de 2023. Això vol dir que tots els casos d'herències i donacions que s'hagin produït des de finals de maig de 2023 es poden beneficiar d'aquesta nova regulació..

Pots sol·licitar la devolució de l'excés d'impost i pots donar i incloure en les escriptures el teu cònjuge, els teus fills, etc.

Per tant, si des del maig de 2023 heu realitzat un procés d'herència o donació, podeu beneficiar-vos d'aquesta nova normativa i sol·licitar la devolució de l'impost pagat.

TLA Servei d'assessorament gratuït 

TLA ha creat un especial Servei d'estudi GRATUÏT I SIN COST, per atendre tots aquells que vulguin conèixer la nova llei i com afecta al seu patrimoni espanyol i què fer-ne.

En cas que us trobeu en una d'aquestes situacions:

 • Planificació de donar, donar o incloure un membre de la família a les vostres escriptures de propietat. Pots completar la teva herència ARA! (evitant futurs increments de l'impost). 
 • Planificació de transmetre la seva propietat als fills o només a un dels cònjuges
 • Implicat en un procés d'herència o donació/obsequi en curs
 • En cas que hagis participat en un procés d'herència/donació finalitzat després del maig de 2023

Font: Advocats de TLA