BENVINGUTS A LA SECCIÓ DE CALCULADORA D'IMPOSTOS ESPANYOLS PER A NO RESIDENTS

En aquest apartat, podràs calcular el teu IRPF Espanyol sobre la RENDA DE NO RESIDENTS (Model 100 IRPF “Impuesto de la Renta de las Personas Físicas”) a pagar en els casos següents:

  • Quan tens una casa a Espanya per al teu ús privat
  • Quan tens una casa a Espanya per al teu ús privat, i la llogues per períodes o temporades puntuals

.

  PREGUNTES PRELIMINARES SOBRE 

IMPOST ESPANYOL PER A NO RESIDENTS  

Els no residents amb immobles a Espanya, els contribuents, les societats i/o les persones físiques que operen sense establiment permanent, siguin persones físiques o jurídiques, tributen d'acord amb el IRPF (Impost sobre la Renda Espanyol – Impost sobre Plusvàlues – Model 210 IRPF) normativa, i ho faci per a cada operació, tal com estableixen els articles 24 i següents del Text Refós de la Llei IRPFNR – Model 210.

1.- Base imposable

a) Norma general: Amb caràcter general, la base imposable estarà constituïda pel seu import íntegre, determinat d'acord amb la normativa de l'IRPF.

b) Normes especials: En els casos de prestació de serveis, assistència tècnica, obres d'instal·lació o muntatge derivats de contractes d'enginyeria i, en general, d'activitats o operacions econòmiques realitzades a Espanya sense la mediació d'un establiment permanent, la base imposable serà igual a la diferència. entre els ingressos íntegres i les despeses següents:

– Sous i càrregues socials del personal contractat directament en el desenvolupament de l'activitat sempre que es justifiquin o garanteixin els ingressos de l'impost aplicable o els pagaments a compte de les rendes del treball retribuït.

– Subministrament de materials per a la seva incorporació definitiva a les obres realitzades en territori espanyol.

– Subministraments consumits en territori espanyol per al desenvolupament d'activitats.

La base imposable corresponent a guanys sobre el capital Es determinarà aplicant, a cada alteració del capital que es produeixi, les normes previstes per a l'IRPF, amb determinades excepcions.

– En el cas de les entitats no residents, quan la plusvàlua provingui d'una adquisició no lucrativa (donació per exemple), aquest import es valorarà pel valor “normal de mercat” de l'objecte adquirit.

– Quan els guanys provinguin indirectament d'actius situats en territori espanyol, o de drets relacionats amb aquests, i les entitats es considerin “meraments titulars d'actius”, i siguin residents en països o territoris amb els quals no hi hagi bescanvi efectiu d'impostos. informació, aquells immobles situats en territori espanyol estaran subjectes al pagament de l'impost.

- INGRESOS IMPUTS: En el cas de persones físiques no residents, els ingressos imputats de béns arrels situats en territori espanyol es determinarà d'acord amb el que disposa la Llei de l'IRPF (2% del valor cadastral dels immobles urbans o rústics amb construccions no imprescindibles per a l'exercici de cap explotació, no relacionades amb activitats econòmiques o generadores de rendiments del capital immobiliari, o l'1.1% si s'ha revisat el valor cadastral).

- INGRESOS OBTENUTS PER LLOGUER DE PROPIETATS ESPANYOLAS : Es gravaran al 19 % (per a residents a la UE + Noruega + Islàndia) o al 24 % (no residents a la UE: EUA, Regne Unit, Canadà, Mèxic, etc.). Molt important saber que només els residents a la UE tindran dret a reduir l'impost amb les despeses de manteniment, reformes, etc., realitzades a l'immoble. En el cas de no residents a la UE, no s'aplicaran reduccions per a aquests articles, per tant, el tipus impositiu serà aplicable a l'import total del lloguer rebut íntegrament (sense reduccions).

– Els contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea disposen d'una normativa específica que els permet aplicar les seves pròpies normes especials, com ara:

*Les despeses previstes a la Llei de l'IRPF es poden deduir, com si parléssim de residents, sempre que acreditin que estan directament relacionades amb els ingressos obtinguts a Espanya.

*La base imposable corresponent a les plusvàlues es determinarà aplicant, a cada alteració patrimonial que es produeixi, amb caràcter general, les normes de la Llei de l'IRPF que s'aplicarien en el cas que el contribuent ho fos per a aquest Impost.

2.- Tipus impositiu

* General:

Residents a la UE, Islàndia i NoruegaLa resta de països
19%24%

* Ingressos del treball percebuts per les persones físiques no residents en territori espanyol en virtut d'un contracte de durada determinada per a treballadors temporers, d'acord amb el que estableix la normativa laboral:  2%.

* Dividends i altres ingressos derivats de la participació en el capital d'una entitat, i Interessos i altres ingressos obtinguts per la cessió de capital propi a tercers: 19%

3.- Deduccions

Només es descomptaran de l'impost els següents:

Les quantitats corresponents a les deduccions per donacions en els termes previstos a l'article 68.3 del Text refós de la Llei de l'IRPF.

Les retencions i abonaments a compte que s'hagin practicat sobre la renda del contribuent.

Tal com s'ha explicat anteriorment, i parlant de les rendes percebudes per lloguer en immobles espanyols, només els residents a la UE tindran dret a reduir l'impost amb les despeses de manteniment, reformes, etc., que es facin a l'immoble. En el cas de no residents a la UE, no s'aplicaran reduccions per a aquests articles, per tant, el tipus impositiu serà aplicable a l'import total del lloguer rebut íntegrament (sense reduccions).

4.- meritació

L'impost meritarà:

– En el cas de les devolucions, quan es venguin o en la data de cobrament si aquesta és anterior.

– En el cas de plusvàlues, quan es produeixi l'alteració de la propietat.

– En el cas d'ingressos imputats corresponents a béns immobles urbans, el 31 de desembre de cada any.

– En la resta de casos, quan siguin exigibles els ingressos corresponents.

– En cas de defunció del contribuent, totes les rendes pendents d'imputació es consideraran exigibles en la data de la mort.

5.- Obligacions formals

Els contribuents que obtinguin ingressos al territori espanyol sense la mediació d'un establiment permanent estaran obligats a presentar una declaració, determinant i consignant el deute tributari corresponent per aquest impost en el termini d'un mes des de la data de meritació.

  • En el cas de INGRESOS IMPUTS corresponent a béns immobles urbans d'ús propi, la declaració es presentarà abans del 31 de DESEMBRE de l'any següent (la declaració de l'Impost Imputat de l'any 2021 s'ha de presentar el 2022, abans del 31.12.2022).
  • En cas de INGRESOS REBUS DEL LLOGUERDeclaració trimestral – LLOGUER: Cal declarar aquests ingressos en el mateix trimestre en què es genera el lloguer. La presentació d'aquestes declaracions s'ha de fer abans dels 20 dies posteriors a la finalització d'aquest trimestre.

En el cas de l'exemple, les rendes del lloguer del trimestre gener-març, s'han de declarar en les declaracions tributàries a presentar abans del dia 20.th d’abril de 2022.

NOTA IMPORTANT: En cas que l'immoble s'hagi llogat en un període de temps durant l'any, el propietari haurà de presentar 2 DECLARACIONS D'IMPOSTS:

1.- La DECLARACIÓ TRIMESTRE DE RENDES DE LLOGUER obtingudes en el mateix any.

2.- La DECLARACIÓ TRIBUT ANUAL DELS IMPUTATS de l'exercici anterior.

 Exemple: 

Per al període 2021, la casa no es lloga

Per al període 2022, la casa es lloga 2 mesos al juliol/agost i la resta de l'any no es lloga. 

Obligacions formals del propietari: 

- Abans del 20 d'octubre de 2022, Declaració trimestral del lloguer obtingut al juliol/agost 2022

- Abans del 31 de desembre de 2022, Declaració anual dels ingressos imputats generats en 2021

- Abans del 31 de desembre de 2023, Declaració anual dels Ingressos Imputats generats en 2022 (l'interval de l'any en què la casa no s'ha llogat).

 Així doncs, si us plau, tingueu en compte que, en el moment de llogar un immoble amb finalitats turístiques, juntament amb la vostra obligació LEGAL de registrar el vostre immoble, teniu l'OBLIGACIÓ FISCAL de declarar la renda TRIMESTREMENT, i després, ANUALMENT, durant la resta de l'any.

ALTRES:

  • Els contribuents que obtinguin ingressos per activitats econòmiques o explotacions realitzades a Espanya estaran obligats a portar un registre d'ingressos i despeses.
  • Així mateix, hauran de conservar, numerades per ordre de dates, les factures emeses i les factures o documents acreditatius rebuts.
  • Estan obligats a realitzar retencions i abonaments a compte respecte als ingressos del treball que satisfan, així com altres ingressos subjectes a retencions que constitueixin. s