AJD- ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS EN OPERACIONS IMMOBILIÀRIES

 

En primer lloc, s'ha d'especificar quan és aplicable el règim general del territori comú i quan el règim autonòmic.

 

A la règim comú, l'ITP i l'AJD és un dels impostos el rendiment dels quals es transfereix a les comunitats autònomes. Per tant, un cop determinada l'aplicació d'aquest règim, s'ha d'establir la comunitat autònoma on es realitzarà l'operació.

 

Normalment, en la venda d'immobles, l'AJD està vinculat als casos següents:

1.- Adquisició d'un habitatge d'obra nova

2.- Declaracions d'obres d'obra nova, Actes de Finalització d'Obras, Divisió horitzontal i altres actes notarials relacionats amb la propietat.

3.- Crèdits hipotecaris, i altres actes notarials. L'Impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD) és un impost que grava els documents notarials, com escriptures, actes i altres instruments que documenten actes i contractes que es poden registrar en registres públics. El tipus impositiu de l'AJD varia en funció de la comunitat autònoma en què es realitza l'acte jurídic.

A continuació es detallen les modalitats generals d'AJD aplicables a cada comunitat autònoma i algunes bonificacions específiques que es poden aplicar en determinats casos:

 1. Andalusia: Taxa general 1.2%.
  • 1.2% per a les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que es puguin inscriure en el Registre de la Propietat quan l'immoble s'utilitzi com a residència habitual del comprador i el seu valor real no superi els 130,000 €.
  • 0.3% per adquisicions d'habitatge habitual d'un valor real no superior a 130,000 € per part de subjectes menors de 35 anys.
  • 0.1% per adquisicions d'habitatge habitual d'un valor real no superior a 180,000 € per persones amb discapacitat de grau reconegut igual o superior al 33% o membres d'una família nombrosa.
 1. Aragó: Taxa general 1.5%.
  • Descompte del 60% en la taxa per les primeres còpies d'escriptures que acreditin l'adquisició de la residència habitual per part de les famílies nombroses.
  • Descompte del 30% en la quota per a persones menors de 35 anys, persones amb discapacitat igual o superior al 65%, o dones víctimes de violència de gènere, sempre que el valor real de l'immoble no superi els 100,000 euros.
 1. Astúries: Taxa general 1.2%.
  • Tipus impositiu especial de l'1.5% per a escriptures i documents de transmissió que renuncien a l'exempció d'IVA.
  • Tipus reduït del 0.3% per a les adquisicions i constitucions de préstecs hipotecaris d'habitatge VPP per part de beneficiaris d'ajuts econòmics de l'Administració pública.
 1. Illes Balears: Taxa general 1.5%.
  • 0.5% per a documents notarials de préstecs hipotecaris vinculats a l'adquisició del domicili fiscal d'una societat o societat de nova creació.
 1. Illes Canàries: Taxa general 0.75%.
  • 0.75% per a l'adquisició o constitució d'un préstec hipotecari per a l'habitatge habitual de famílies nombroses, contribuents menors de 35 anys o persones amb discapacitat física.
 1. Cantàbria: Taxa general 1.5%.
  • Taxa reduïda del 0.3% per a persones menors de 30 anys.
  • 0.3% per a famílies nombroses o adquisicions d'habitatges VPP.
  • 0.15% per a persones amb discapacitat igual o superior al 33% o compra d'habitatges en llocs amb risc de despoblament.
 1. Castella-la Manxa: Taxa general 1.25%.
  • 0.75% per als contribuents menors de 36 anys, amb un habitatge per valor no superior a 180,000 € i amb protecció oficial (VPP).
 1. Castella i Lleó: Taxa general 1.5%.
  • 0.5% per a propietaris de famílies nombroses, persones amb discapacitat igual o superior al 65%, menors de 36 anys i habitatges VPP.
  • 0.01% per a l'adquisició de la residència habitual per part de persones menors de 36 anys en municipis de menys de 3,000 habitants o inferiors a 10,000 si es troba a més de 30 km de la capital de la província.
 1. Catalunya: Taxa general 1.5%.
  • 0.1% per a la compra d'habitatge protegit.
  • 0.5% per adquisició de residència habitual per persones de 32 anys o menys o persones amb discapacitat.
 1. Ceuta: Taxa general 0.5%.
  • Bonificació del 50% en quota per a immobles ubicats a Ceuta.
 1. Extremadura: Taxa general 1.5%.
  • Tipus especial del 2% per a les escriptures que documentin la renúncia a l'exempció d'IVA.
  • Tipus reduït del 0.75% per a les adquisicions d'habitatge habitual el valor de les quals no superi els 122,606.47 €.
  • Tipus reduït del 0.10% per a la constitució i cancel·lació de garanties reals per part de les Societats de Garantia Recíproca.
 1. Galícia: Taxa general 1.5%.
  • Tipus reduït de l'1% si la suma dels béns de la unitat familiar no supera els 200,000 € més 30,000 € addicionals per fill, i adquireixen habitatge habitual.
  • 0.5% per a la constitució de préstecs hipotecaris per a la residència habitual de persones amb discapacitat igual o superior al 65%, famílies nombroses i menors de 36 anys.
 1. La Rioja: Taxa general 1%.
  • 0.5% per a famílies nombroses, menors de 36 anys i compradors el sou dels quals no superi en 3.5 l'IPREM.
 1. Comunitat de Madrid: Taxa general 0.75%.
  • 0.4%, 0.5% i 1% segons l'import escripturat d'habitatge de protecció pública.
 1. Melilla: Tarifa general 0.5%.
  • 50% de descompte en quota per a immobles ubicats a Melilla.
 1. Regió de Múrcia: Taxa general 1.5%.
  • Tipus especial del 2% per a les escriptures d'exempció de l'IVA.
  • Tipus especial del 0.10% per a joves menors de 35 anys en la formalització de la primera transmissió per a préstecs hipotecaris de fins a 150,000 €, entre altres casos.
 1. Comunitat Foral de Navarra: Taxa general 0.5%.
  • No contempla beneficis fiscals a favor de cap col·lectiu.
 1. País Basc: Taxa general 0.0%.
  • Exempció fiscal d'habitatges de protecció oficial i promoció pública.
 1. Comunitat Valenciana: Taxa general 2%.
  • 0.1% per a:
   1. Adquisició de la residència habitual
   2. Constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de l'habitatge habitual per part de famílies nombroses o persones amb discapacitat.